turniej mikolajkowy

ZAWIADOMIENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 

Zawiadamiam o stwierdzeniu w dniu 23 listopada 2016r. choroby zakaźnej tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzika padłego znalezionego w Obwodzie Łowieckim nr 4 przy granicy państwa - 100m od rzeki Bóg, na wysokości znaku granicznego nr 200, gm. Janów Podlaski powiat bialski.

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Białej Podlaskiej

Radomir Bańko

dzien niepodleglosci 2016

 Wójt Gminy Rokitno informuje, że projekt Programu współpracy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2017 był zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/208/10 Rady Gminy Rokitno z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, był dostępny   do wglądu w Urzędzie Gminy Rokitno od 21.10.2016 do 09.11.2016 r. , pok.
nr 17, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500 oraz opublikowany   na stronie internetowej
Gminy Rokitno.

Nie wpłynęły żadne propozycje zmian do projektu „Programu”.

 Wójt Gminy Rokitno

/-/ Jacek Szewczuk

O G Ł O S Z E N I E

         Uprzejmie informuję, iż w dniu 09.11.2016 r.(środa) w sali obrad Urzędu Gminy   Rokitno odbędzie się XVII sesja Rady Gminy. Początek godz. 13 00.