Drukuj
Aktualności
Odsłony: 9937

Program

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2017.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Ilekroć w Programie jest mowa o :

 1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.);
 2. podmiotach programu – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
 3. programie – rozumie się przez to Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2017;
 4. gminie – należy przez to rozumieć Gminę Rokitno.

Rozdział II

Cele programu

 

§ 2

 1. Celem głównym   programu   jest określenie zasad i form współpracy Gminy z podmiotami programu, umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej.  
 2. Celami   szczegółowymi programu są:
  1. prowadzenie efektywnych działań na rzecz mieszkańców gminy;
  2. zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych;
  3. zwiększenie otwartości gminy na nowe inicjatywy społeczne;
 3. wykorzystanie potencjału i możliwości podmiotów programu we współrealizacji zadań publicznych przez powierzenie i wspieranie realizacji tych zadań;
 4. analizowanie i ocenianie rezultatów współpracy;
 5. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rozdział III

Zasady współpracy

 

§ 3

         Współpraca Gminy Rokitno z organizacjami pozarządowymi odbywa się

         na zasadach:

 1. pomocniczości-gmina przekazuje podmiotom opisanym w niniejszym programie realizację zadań własnych, a podmioty te zapewniają, że wykonają je terminowo, z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami;
 2. suwerenności stron- władza samorządowa i organizacje pozarządowe respektują nawzajem swoją niezależność i podmiotowość;
 3. partnerstwa- gmina   traktuje organizacje pozarządowe, jako równoprawnych partnerów w kwestiach społecznych, tzn. w definiowaniu problemów, określaniu ich rozwiązań oraz realizacji zadań publicznych. W zamian oczekuje od tych organizacji zaangażowania i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 4. efektywność -wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych;
 5. uczciwej konkurencji – polega na równym traktowaniu wszystkich podmiotów w zakresie wykonywania działań;
 6. jawności - w ramach tej zasady, corocznie do dnia 31 maja, Radzie Gminy Rokitno zostanie przedstawione sprawozdanie z realizacji programu , a także zostanie ono zamieszczone na stronie internetowej gminy, gdzie pojawią się również wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Organizacje realizujące zadania publiczne będą informowały o finansowaniu bądź współfinansowaniu tych działań ze środków budżetu gminy.

 

Rozdział IV

Zakres przedmiotowy i   priorytetowe zadania publiczne

 

§ 4

         Zakres współpracy gminy z podmiotami programu   obejmuje:

 1. zadania kultury fizycznej i sportu w zakresie współdziałania z klubami sportowymi na rzecz upowszechniania kultury fizycznej oraz szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych;
 2. zadania z zakresu rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej oraz upowszechniania tradycji narodowej, a także z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 3. działania w sferze pomocy społecznej szczególnie na rzecz pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej;
 4. zadania z zakresu edukacji, nauki, oświaty i wychowania, także w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;
 5. działania na rzecz osób w wieku emerytalnym.

§ 5

         W 2017 roku priorytetowo traktowane są następujące zadania publiczne:

 1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Rokitno;

Rozdział V

Formy współpracy oraz sposób realizacji programu

 

§ 6

 1. Współpraca   z podmiotami programu, obejmuje współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym.
 2. Współpraca o charakterze finansowym, pomiędzy gminą a podmiotami programu może być prowadzona poprzez zlecania realizacji zadań publicznych, które może przybierać jedną z następujących form:
 3. powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;
 4. wspieranie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.
  1. Pozafinansowe formy współpracy gminy z podmiotami programu:
 5. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności w celu zharmonizowania działań;
  1. konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących sfer zadań publicznych;
  2. tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli organów administracji publicznej;
 6. podpisywanie umów na wykonanie inicjatywy lokalnej;
  1. uczestnictwo we wspólnych spotkaniach mających na celu wypracowanie efektywnych metod realizacji zadań pożytku publicznego;
  2. realizacja wspólnych partnerskich przedsięwzięć samorządu i organizacji pozarządowych;
   1. działalność informacyjna w zakresie oferowanych przez inne podmioty szkoleń i publikacji dla organizacji pozarządowych;
    1. użyczanie, wynajmowanie na preferencyjnych warunkach oraz udostępnianie lokali na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
    2. promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych;
    3. promocja działalności organizacji pozarządowych poprzez umożliwienie im publikowania istotnych wiadomości , komunikatów na stronie internetowej gminy.

 

§ 7

 1. Główną formą zlecania zadań publicznych przez Gminę Rokitno jest tryb otwartego konkursu ofert.
 2. Organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 12 ustawy.
 3. Na wniosek organizacji lub innego podmiotu gmina   może zlecić wykonanie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeśli spełnione są warunki opisane w art. 19a ustawy.
 4. Informacje o złożonych ofertach oraz o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań, będą podawane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Rokitno oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Rozdział VI

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 8

 1. Opiniowania złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dokonuje komisja   konkursowa powołana przez Wójta Gminy Rokitno w drodze zarządzenia.
 2. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego.
 3. Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe są zapraszane do komisji telefonicznie lub pisemnie.
 4. Komisja konkursowa jest zobowiązana do oceny złożonych w ramach konkursu dokumentów pod kątem formalnym oraz do ich opiniowania.
  1. Komisja konkursowa dokonuje otwarcia kopert z ofertami w dniu i o godzinie, wyznaczonych w ogłoszeniu o konkursie, w obecności co najmniej połowy składu powołanej komisji.
  2. Na wstępie komisja dokonuje na każdej z ofert poświadczenia jej wpływu w rubryce   „Poświadczenie złożenia oferty”.
  3. Z otwarcia ofert komisja sporządza protokół, który po zaakceptowaniu przez Wójta stanowi podstawę do zawarcia umowy na realizację zadania publicznego.
 5. Komisja konkursowa jest powoływana     odrębnie do poszczególnych konkursów ofert.
  1. Ostateczną decyzję o zleceniu zadania i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Rokitno po zapoznaniu się z dokumentacją konkursu. Dokonanie wyboru Wójt Gminy potwierdza wpisem w rubryce oferty o nazwie „Adnotacje urzędowe”
  2. Przewodniczący komisji konkursowej niezwłocznie po zakończeniu prac komisji – nie później niż w terminie 3 dni roboczych – przekazuje całość dokumentacji konkursowej Wójtowi Gminy.

Rozdział VII

Okres realizacji programu

 

§ 9

Program realizowany będzie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

 

 

Rozdział VIII

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

 

§ 10

 1. Wysokość środków finansowych planowanych w projekcie budżetu gminy na 2017 rok, na realizację programu wynosi 36 000,00zł /słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych.
 2. Kwota wskazana w ust. 1   może ulec zmianie w trakcie uchwalania budżetu przez Radę Gminy Rokitno lub w trakcie roku budżetowego.
 3. Zamieszczenie danego zadania w niniejszym programie nie daje uprawnienia podmiotom programu, do otrzymania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.

 

 

Rozdział IX

Sposób oceny realizacji programu

 

§ 11

 1. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji programu:
  1. liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
  2. liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert;
  3. wielkość wkładu finansowego i pozafinansowego podmiotu programu wniesionego do realizacji zadania;
  4. liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych (z podziałem na konkursowe i bez konkursowe, oraz wsparcie i powierzenie);
  5. liczba umów zerwanych bądź unieważnionych;
  6. wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych, z podziałem na poszczególne obszary;
  7. ilość organizacji realizujących zadania publiczne w ramach dotacji;
  8. liczba beneficjentów realizowanych zadań;
  9. liczba wspólnych przedsięwzięć samorządu i organizacji pozarządowych.

 1. Sprawozdanie z realizacji programu Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy w terminie do 31 maja 2018 r.

Rozdział X

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

 

§ 12

 1. Sposób tworzenia programu:
  1. w Urzędzie Gminy przygotowano założenia do programu;
  2. przeprowadzono z podmiotami programu konsultacje projektu programu;
  3. przygotowano informację z przebiegu konsultacji;
  4. przygotowano projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu współpracy   z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2017 rok.
 2. Przebieg konsultacji:
  1. Program powstał przy udziale podmiotów programu w sposób zgodny z uchwałą Nr XXXIX/208/10 Rady Gminy Rokitno z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego   w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  2. konsultacje przebiegały/ją poprzez zamieszczenie na okres 2 tygodni na stronie internetowej gminy, projektu programu oraz informacji o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących projektu programu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w Urzędzie   Gminy Rokitno.
  3. w toku trwania konsultacji zgłoszono/ nie zgłoszono uwag ani wniosków,    

Informację o przebiegu konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej   Gminy i na ta tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Formularz konsultacyjny - pobierz