O G Ł O S Z E N I E

         Uprzejmie informuję, iż w dniu 09.11.2016 r.(środa) w sali obrad Urzędu Gminy   Rokitno odbędzie się XVII sesja Rady Gminy. Początek godz. 13 00.

Proponowany porządek sesji

1. Sprawy organizacyjne:

a) przyjęcie porządku obrad,

b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Wnioski i interpelacje radnych.

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.

4. Prezentacja dot. projektu pod nazwą. "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE" (Urząd Marszałkowski -Lublin).

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Rokitno na rok 2017

b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rokitno na rok 2017,

c) wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Rokitno

d) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.,

e) ustalenia wysokości podatku leśnego na 2017 rok,

f) zmian w budżecie gminy na 2016 r.

g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy.

6. Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych i pracowników UG  

zobowiązanych do składania takich oświadczeń.

7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje   radnych.

8. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.

9. Zakończenie.