Wójt Gminy Rokitno informuje, że projekt Programu współpracy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2017 był zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/208/10 Rady Gminy Rokitno z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, był dostępny   do wglądu w Urzędzie Gminy Rokitno od 21.10.2016 do 09.11.2016 r. , pok.
nr 17, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500 oraz opublikowany   na stronie internetowej
Gminy Rokitno.

Nie wpłynęły żadne propozycje zmian do projektu „Programu”.

 Wójt Gminy Rokitno

/-/ Jacek Szewczuk