O G Ł O S Z E N I E

          Uprzejmie informuję, iż w dniu 29.06.2018 r. (piątek) w sali obrad Urzędu Gminy w Rokitnie odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 14 00 .

Proponowany porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad,

c)przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Wnioski i interpelacje Radnych.

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.

4. Informacja Lekarza Weterynarii na temat istotnych spraw bieżących.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

a) wystąpienie Wójta Gminy,

b) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia,

c) przedstawienie opinii komisji rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

d) dyskusja nad sprawozdaniami,

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok sprawozdania z wykonania budżetu

6. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy

a) złożenie przez komisję rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,

b) przedstawienie opinii RIO o wniosku komisji rewizyjnej

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta,

b) przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania,

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu,

d) zmian w budżecie Gminy na 2018,

e)zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy.

8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

9. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.

10. Zakończenie.

                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Eugeniusz Żuk