O G Ł O S Z E N I E

        Uprzejmie informuję, iż w dniu 26.09.2018 r. (środa) w sali obrad Urzędu Gminy w Rokitnie odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 11 00 .

Proponowany porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Wnioski i interpelacje Radnych.

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) określenia opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokitno,

b) wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Rokitno,

c) ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Rokitno miejsc sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych,

d) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rokitno,

e) uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokitno,

f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych,

g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu,

h) zmian w budżecie Gminy na 2018,

i) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy.

5. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r

a) informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy,

b) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

c) informacja o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

6. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r.

7. Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego za I półrocze 2018 r.

8. Odpowiedzi na wnioski  i  interpelacje Radnych,

9. Sprawy gospodarcze, dyskusja,  wolne wnioski,

10. Zakończenie.

                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Eugeniusz Żuk