Zatrudnienie pracowników w gospodarstwie rolnym do prac sezonowych

 

Pracodawca (rolnik) pierwsze kroki musi skierować do powiatowego urzędu pracy, gdzie składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. We wniosku należy określić m.in. proponowane wynagrodzenie, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty w wysokości 30 złotych za każdy składany wniosek (w tytule konieczne jest wskazanie imienia i nazwiska każdego cudzoziemca, dla którego składany jest wniosek) oraz oświadczenie o niekaralności.

Gdy cudzoziemiec dopiero stara się o wjazd do Polski w celu wykonywania pracy sezonowej, starosta weryfikuje wniosek i jeśli spełnione są warunki wpisuje go do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. Wpisanie do ewidencji następuje w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku bez braków formalnych (lub 30 dni kalendarzowych gdy prowadzone jest postępowanie wyjaśniające). Przyszły pracodawca otrzymuje zaświadczenie o takim wpisie, które następnie przekazuje cudzoziemcowi. Zaświadczenie to jest podstawą do wydania wizy w celu wykonywania pracy sezonowej lub w przypadku, gdy cudzoziemiec wjeżdża w ruchu bezwizowym, służy jako potwierdzenie celu wjazdu do Polski. Po przyjeździe cudzoziemca pracodawca informuje o tym powiatowy urząd pracy zgodnie z określonym w tym celu wzorem oświadczenia. Przedstawia urzędowi kopię jego paszportu oraz podaje jego adres zamieszkania w Polsce. Od tego momentu można legalnie powierzać wykonywanie pracy cudzoziemcowi oczekując na wydanie finalnego zezwolenia.

Jeżeli cudzoziemiec jest już w Polsce, bo wcześniej wjechał w celu pracy sezonowej tj.

posiada wizę 05b lub wjechał w ruchu bezwizowym wz. z zaświadczeniem o wpisie wniosku o zezwolenie na prace sezonową uzyskaną przez inny podmiot - należy złożyć wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową oraz, analogicznie jak w poprzednim przypadku, dowód wpłaty i oświadczenie o niekaralności. Dotyczy to również pracodawcy, który wcześniej nie współpracował z danym cudzoziemcem. Urząd pracy weryfikuje wniosek i wydaje decyzję w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku bez braków formalnych (lub 30 dni kalendarzowych gdy prowadzone jest postępowanie wyjaśniające). W trakcie procedury możliwe jest legalne powierzenie pracy w przypadku podmiotu, który wcześniej powierzał wykonywanie pracy sezonowej danemu cudzoziemcowi do momentu doręczenia decyzji, a w przypadku nowego podmiotu nie dłużej niż przez 30 dni. Złożony wniosek nie może zawierać braków formalnych.

Jeżeli cudzoziemiec przebywa już w Polsce, ale wjechał w innym celu niż praca sezonowa

należy złożyć wniosek o zezwolenie na pracę sezonową, zostanie ono wydane na okres nie dłuższy niż ważność posiadanego przez cudzoziemca dokumentu pobytowego. W tym przypadku również możliwe jest legalne powierzenie pracy trakcie procedury maksymalnie przez 30 dni. Złożony wniosek nie może zawierać braków formalnych.

W ramach ruchu bezwizowego mogą przyjeżdżać do nas obywatele Ukrainy, Mołdawii i Gruzji którzy mają paszport biometryczny. Są oni uprawnieni do pobytu przez okres 90 dniu w kolejnych 180 dniach. W trakcie pobytu mogą wykonywać pracę pod warunkiem, ,ze zostaną dopuszczeni do polskiego rynku pracy tj. gdy zostanie dla nich uzyskane odpowiednie zezwolenie.

 

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS. Rolnik zatrudniający obcokrajowca ma obowiązek zgłosić nowego pomocnika rolnika (do KRUS) w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. Wzór umowy o pomocy przy zbiorach został zamieszczony na stronie internetowej LIR www.lir.lublin.pl w zakładce: Do pobrania/UMOWA O POMOCY PRZY ZBIORACH - WZÓR. Rolnik musi zapłacić za każdego pracownika składkę zdrowotną w wysokości 142zł i wypadkową 42 zł - a więc 184 zł miesięcznie. Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi: prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach, dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach. Ustawa pozwala na pomoc przy uprawach owoców, warzyw, tytoniu, chmielu, ziół i roślin zielarskich. Ustawa o pomocy przy zbiorach będzie stosowana do czynności obejmujących: zbiór chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich - usuwanie zbędnych części roślin; - klasyfikowanie i sortowanie zerwanych lub zebranych owoców, warzyw, tytoniu, ziół, roślin zielarskich i chmielu - wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie do transportu i przechowywania - wykonywanie czynności mających na celu przygotowanie do sprzedaży - związane z pielęgnowaniem lub poprawą jakości plonów. Łączny czas świadczenia przez pomocnika pomocy na podstawie zawartych umów (jednej lub kilku, z jednym lub kilkoma rolnikami) nie może przekroczyć 180 dni w danym roku kalendarzowym. Wszystkie powyżej wymienione czynności nie stanowią o zatrudnieniu w rozumieniu Kodeksu Pracy. Przepisy nie dają możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pomocnika. Składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz na ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika, za dany miesiąc, rolnik zobowiązany jest opłacić w terminie do 15 dnia następnego miesiąca. Rolnik jest zobowiązany do samodzielnego wyliczenia składek i ich terminowego opłacenia, bez wezwania ze strony KRUS.

 

Informacje szczegółowe:

https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/