O G Ł O S Z E N I E

        Uprzejmie informuję, iż w dniu 23.11.2018 r. (piątek) w sali obrad Urzędu Gminy w Rokitnie odbędzie się I sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 10 00 .

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Odśpiewanie Hymnu Narodowego.

3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze, Radnym i Wójtowi.

4. Złożenie ślubowania przez Radnych.

5. Złożenie ślubowania przez Wójta.

6. Stwierdzenie kworum.

7. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

8. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy:

a) powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania,

b) zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy,

c) przeprowadzenie głosowania tajnego,

d) podjęcie chwały.

9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:

a) powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania,

b) zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,

c) przeprowadzenie głosowania tajnego,

d) podjęcie chwały.

10. Powołanie stałych komisji Rady Gminy.

a) poinformowanie o funkcjonujących komisjach stałych,

b) zgłaszanie kandydatur do kolejnych komisji

c) przeprowadzenie głosowania jawnego,

d) podjęcie uchwały.

11. Informacja o aktualnym stanie budżetu gminy oraz innych ważnych dla gminy sprawach.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta.

13. Wolne wnioski.

14. Zakończenie.

                                                                                                             WÓjt GMiny Rokitno

 /-/ Jacek Szewczuk