O G Ł O S Z E N I E

        Uprzejmie informuję, iż w dniu 29.11.2018 r. (czwartek) w sali obrad Urzędu Gminy w Rokitnie odbędzie się II sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 11 00 .

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

a) otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Wnioski i interpelacje Radnych

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.

4. Podjęcie  uchwał w sprawach:

a) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2019 rok,

b) uchwalenia rocznego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych Gminy Rokitno na 2019 rok,

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rokitno na rok 2019,

d) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok,

e) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Rokitno na 2019 rok,

f) ustalenia wysokości podatku leśnego na 2019 rok,

g) zmian w budżecie Gminy na 2018,

h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy.

5. Odpowiedzi na wnioski  i  interpelacje Radnych.

6. Sprawy gospodarcze, dyskusja,  wolne wnioski.

7. Zakończenie.

                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Eugeniusz Żuk