O G Ł O S Z E N I E

         Uprzejmie informuję, iż w dniu 27.03.2019 r. (środa) w sali obrad Urzędu Gminy w Rokitnie odbędzie się V sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1100 .

Proponowany porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Wnioski i interpelacje Radnych.

3. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Rokitno w 2018 r.

4. Informacja Biura Powiatowego ARiMR w Białej Podlaskiej na temat dopłat bezpośrednich oraz aktualnych programów dla rolnictwa.

5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) nie wyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

b) zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Rokitno,

c) uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rokitno w 2019 roku,

d) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

e) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno.

7. Informacja z realizacji zadań wynikających z art. 30 Karty Nauczyciela.

8. Sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Rokitno za 2018 rok.

9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

10. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.

11. Zakończenie.

                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

               /-/ Eugeniusz Żuk