O G Ł O S Z E N I E

         Uprzejmie informuję, iż w dniu 29.12.2016 r.(czwartek) w sali Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się XIX sesja Rady Gminy. Początek godz. 10:00.

Proponowany porządek sesji:

1. Sprawy organizacyjne

a) otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.

2. Wnioski i interpelacje radnych.

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2017 rok,

b) uchwalenia rocznego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych Gminy Rokitno na rok 2017,

c) przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2017,

d) zmian w budżecie gminy na 2016,

e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno na lata 2017-2022 (odczytanie opinii RIO w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno).

6. Uchwalenie budżetu Gminy Rokitno na 2017 r.

a) przedstawienie uchwały budżetowej,

b) odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały oraz prognozie długu,

c) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy,

d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

7. Odpowiedzi na wnioski  i  interpelacje radnych.

8. Sprawy gospodarcze, dyskusja,  wolne wnioski.

9.  Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Eugeniusz  Żuk