O G Ł O S Z E N I E

 

          Uprzejmie informuję, iż w dniu 27.06.2019 r. (czwartek) w Domu Pielgrzyma w Pratulinie odbędzie się VI sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1200.

Proponowany porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Wnioski i interpelacje Radnych.

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.

4. Raport o stanie Gminy Rokitno za 2018 rok- debata.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rokitno wotum zaufania.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

a) wystąpienie Wójta Gminy,

b) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia,

c) przedstawienie opinii komisji rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

d) dyskusja nad sprawozdaniami,

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rokitno z wykonania budżetu za 2018 r.

7. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy:

a) złożenie przez komisję rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,

b) przedstawienie opinii RIO o wniosku komisji rewizyjnej,

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,

b) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rokitno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,

c) ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rokitno,

d) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

e) nadania statutu Sołectwu Cieleśnica PGR,

f) nadania statutu Sołectwu Cieleśnica ,

g) nadania statutu Sołectwu Derło,

h) nadania statutu Sołectwu Hołodnica,

i) nadania statutu Sołectwu Klonownica Duża,

j) nadania statutu Sołectwu Kołczyn,

k) nadania statutu Sołectwu Kołczyn Kolonia,

l) nadania statutu Sołectwu Lipnica,

m) nadania statutu Sołectwu Michałki,

n) nadania statutu Sołectwu Michałki Kolonia,

o) nadania statutu Sołectwu Olszyn,

p) nadania statutu Sołectwu Pokinianka,

q) nadania statutu Sołectwu Pratulin,

r) nadania statutu Sołectwu Rokitno,

s) nadania statutu Sołectwu Rokitno Kolonia,

t) nadania statutu Sołectwu Zaczopki,

u) nadania statutu Sołectwu Zaczopki Kolonia,

V) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego,

w) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

x) zmian  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno.

9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.

10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego za 2018 rok.

11. Odpowiedzi na wnioski i  interpelacje Radnych.

12. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.

13. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                /-/ Eugeniusz  Żuk