INFORMACJA W SPRAWIE MODERNIZACJI GRUNTÓW
I BUDYNKÓW
PRZEPROWADZONEJ NA TERENIE
GMINY ROKITNO

W związku z przeprowadzeniem przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości, modernizacji ewidencji gruntów i budynków informujemy, że wprowadzone z dniem 7 września 2019 r. zmiany powodują obowiązek dla podatników podatku:

  • rolnego,
  • leśnego,
  • od nieruchomości,

posiadających grunty na terenie gminy Rokitno, złożenia druków informacji podatkowych – bez wezwania organu podatkowego. 

Druki informacji można pobrać ze strony internetowej gminy i skorzystać
z pomocy przy wypełnieniu w Urzędzie Gminy- pok. nr 9.

Informacje należy składać w Urzędzie Gminy Rokitno godz. od 8.00 do 13.30
w pok. nr 9. Więcej informacji pod nr telefonu 83 345 35 60.

Niedopełnienie tego obowiązku, najpóźniej do 31-12-2019 r., może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 54 Kodeksu karnego skarbowego).

W celu sprawnego uzupełnienia informacji, podatnicy powinni pomierzyć istniejące na nieruchomości budynki, w celu określenia ich powierzchni użytkowej, która zostanie zweryfikowana z danymi z ewidencji budynków Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

Za powierzchnię użytkową wg art. 1a ust. 2a pkt. 5 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Ponadto informujemy, iż przeprowadzając modernizację na podstawie art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2019 r., poz. 725 z późn. zm.), Starosta nie ma obowiązku powiadamiania o zmianach w ewidencji gruntów
i budynków każdego właściciela z osobna.

                                                                                                                                                              Wójt Gminy Rokitno

/-/ Jacek Szewczuk

 

Załączniki:

1. Informacja o gruntach od osób fizycznych: IR-1, ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3

2. Informacja o lasach od osób fizycznych: IL-1, ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3

3. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych od osób fizycznych: IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3