Informacja Wójta Gminy Rokitno

w sprawie konsultacji Programu współpracy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2020 

Wójt Gminy Rokitno informuje,  że projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2020  był zgodnie  z Uchwałą Nr XXXIX/208/10 Rady Gminy Rokitno z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  był  dostępny    do wglądu w Urzędzie Gminy Rokitno od 5.11.2019 do 19.11.2019 r. , pok.  nr 17, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500 oraz opublikowany   na stronie internetowej Gminy Rokitno oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rokitno. Projekt programu został również przekazany do funkcjonujących na terenie Gminy Rokitno organizacji pozarządowych.

 Nie wpłynęły żadne propozycje zmian do projektu „Programu”.

Wójt Gminy Rokitno                                             
/-/ mgr Jacek Szewczuk                                          

Rokitno, 20.11.2019 r.