Drukuj
Aktualności
Odsłony: 592

O G Ł O S Z E N I E

          Uprzejmie informuję, iż w dniu 07.05.2020 r. (czwartek) w sali obrad Urzędu Gminy w Rokitnie odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1300 . Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: http://rokitno.pl/.

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
 2. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
 3. przyjęcie porządku obrad,
 4. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Wnioski i interpelacje Radnych.
 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 8. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rokitno w 2020 roku,
 9. przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Rokitno na lata 2020 -2023,
 10. zniesienia pomnika przyrody,
 11. zwolnienia od podatku od nieruchomości,
 12. zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
 13. zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno.
 14. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.
 15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za rok 2019.
 16. Odpowiedzi na wnioski i  interpelacje Radnych.
 17. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.
 18. Zakończenie.

                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                /-/ Eugeniusz  Żuk