Drukuj
Aktualności
Odsłony: 6278

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w załączeniu przesyła pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3 stycznia 2017 r

. znak:: DOZ.OAiK.0701.103.2016/KP - zawierając informacje o aktualnym stanie prawnym wynikającym z wejścia w życie 1 stycznia 2017 r. - ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2243), dotyczącej unormowań w zakresie wycinki drzew lub krzewów, ze szczególnym odniesieniem się do podejmowania tych działań na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, prosimy o podanie do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, treści powyższego pisma.

Jednocześnie prosimy o dotarcie z informacją do osób posiadających nieruchomości zabytkowe o prezentowanym poniżej stanowisku Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie ograniczeń, jakich doznaje wycinka drzew lub krzewów na gruncie ustawy zjdnia 23 Jipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (np. przy okazji postępowań dotyczących zwolnienia od podatku od nieruchomości).

Wprowadzone nowelą ustawy o ochronie przyrody zwolnienie z wymogu uzyskiwania zezwoleń na wycinkę drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie wywołuje skutków umożliwiających dokonanie wycinek na nieruchomości indywidualnie wpisanej do rejestru zabytków bądź znajdującej się na terenie wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych zawierających formę zaprojektowanej zieleni albo obejmujących zieleń, jako komponent tych układów.

Ochrona konserwatorska zabytkowych form zieleni oparta jest na podstawach zawartych w art. 36 ust.l pkt. 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446), który stanowi, iż pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga podejmowanie działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków. W tej kategorii działań mieści się wycinka drzew lub krzewów na nieruchomości objętej ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków.

Dokonanie wycinki lub innej ingerencji w drzewostan i krzewy rosnące na nieruchomościach zabytkowych, z pominięciem uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, będzie traktowane, jako samowola, która prowadzi do odpowiedzialności karnej, przewidzianej w art. 108 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece na d zabytkami.

 

 

Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie

ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r., poz. 2249). Nowelizacja ta przewiduje w szczególności zwolnienie z wymogu uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wprowadzenie powyższych przepisów w praktyce oznaczać będzie, że wycinka drzew lub krzewów z licznych nieruchomości, które zostały wpisane do rejestru zabytków nie będzie doznawać żadnych ograniczeń na gruncie przepisów o ochronie przyrody. Bez zezwolenia będą usuwane m.in. drzewa rosnące w parkach, ogrodach, zieleńcach, arboretach, dawnych cmentarzach, które stanowią własność osób fizycznych. Zmiana ta zatem nie dotyczy nieruchomości stanowiących własność osób prawnych, w tym parafii, jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, a także innych.

Dodatkowo rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić, że zezwolenie nie jest wymagane także w stosunku do drzew lub krzewów wskazanych w oparciu o kryteria wymienione w przepisie art. 83f ust. la pkt 5 lit. b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tj. rosnących na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Podjęcie tej uchwały nie wymaga stanowiska organu ochrony zabytków.

Jednocześnie należy podkreślić, że wejście w życie ww. nowelizacji nie ma wpływu na treść przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W związku z tym normy zawarte w art. 36 ust. 1 pkt 1 i pkt 11 tej ustawy pozostają podstawowymi narzędziami ochrony zabytkowych form zakomponowanej zieleni. Zatem pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga dokonanie zmiany przy zabytku, polegające na usunięciu drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, będących wpisanymi do rejestru zabytków cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f i g ww. ustawy lub położonych na terenie wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych, zawierających formy zaprojektowanej zieleni, albo których zieleń jest wymienionym w decyzji o wpisie do rejestru zabytków komponentem tych układów (np. miasta-ogrody, cmentarze przykościelne i inne).

Jednocześnie zwracam się do Państwa z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na wskazane powyżej zabytki w ramach nadzoru konserwatorskiego i prowadzonych postępowań

administracyjnych. W związku z tym, proszę o umieszczenie informacji o aktualnym stanie prawnym i obowiązku uzyskania pozwoleń konserwatorskich na stronach internetowych kierowanych przez Państwa urzędów. Ponadto proszę o przekazanie powyższych informacji delegaturom wojewódzkich urzędów ochrony zabytków oraz samorządowym konserwatorom zabytków, a także wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast - z prośbą o ich podanie do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w danych miejscowościach. W przypadkach uzasadnionych znaczną wartością zabytków lub ich zagrożeniem, proszę o wystosowane informacji do ich właścicieli.