O G Ł O S Z E N I E

           Uprzejmie informuję, iż w dniu 22.06.2020 r. (poniedziałek) w sali obrad Urzędu Gminy w Rokitnie odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1100 . Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: http://rokitno.pl/.

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
 2. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
 3. przyjęcie porządku obrad,
 4. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Wnioski i interpelacje Radnych.
 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 8. rozpatrzenia petycji,
 9. zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
 10. zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie za 2019 r.
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wykonanie budżetu za 2019 rok.
 13. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 14. Odpowiedzi na wnioski i  interpelacje Radnych.
 15. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.
 16. Zakończenie.

                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                /-/ Eugeniusz  Żuk