INFORMACJA

Zgodnie z wytycznymi MRPiPS z dnia 11.05.2020r. oraz późniejszymi zmianami z dnia 15.09.2020r., Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Rokitnie informuje, że przy współpracy z Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej realizuje Programu Europejskiego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2020.

 

  1. Okres realizacji dostaw artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2020  trwać będzie od listopada 2020 do lipca 2021. 
  2. Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
  • bezdomni,
  • niepełnosprawni,
  • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
  • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.
  1. Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej:

 Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.,) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniające do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.

  1. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
    w Rokitnie w dniach od 01.09.2020 r. do 30.10.2020 r.w celu wypełnienia skierowania i oświadczenia o dochodach za m-c sierpień 2020 roku.  Wydawanie produktów POPŻ odbywać się będzie na terenie Gminy Rokitno.

Szczegółowe informacje dotyczące dystrybucji żywności będą udzielane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie, w pokoju nr 2 i 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub telefonicznie pod numerami: 38345-35-64, 83345-35-66.