O G Ł O S Z E N I E

         Uprzejmie informuję, iż w dniu 06.09.2016 r.(wtorek) w sali obrad Urzędu Gminy   Rokitno odbędzie się XV sesja Rady Gminy. Początek godz. 12 00.

Proponowany porządek sesji

 

1. Sprawy organizacyjne:

a) przyjęcie porządku obrad,

b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

2. Wnioski i interpelacje radnych.

 

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.

 

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

a) powierzenia uprawnień w zakresie stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 

b) uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie,

 

c) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rokitno,

 

d) uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu,

 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu,

 

f) zmian w budżecie gminy na 2016 r.

 

g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy.

 

5. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 r.

 

6. Półroczne sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje   radnych.

 

8. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.

 

9. Zakończenie

                                                                                                

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Eugeniusz Żuk