Uprzejmie informuję, iż w dniu 31.01.2017 r.(wtorek) w sali obrad Urzędu Gminy Rokitno odbędzie się XX sesja Rady Gminy. Początek godz. 12 00.

 

Proponowany porządek sesji:

1. Sprawy organizacyjne:

a) przyjęcie porządku obrad,

b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Wnioski i interpelacje radnych.

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wspólnej realizacji projektu „Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny”,

b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej,

c) zmian w budżecie gminy na 2017,

d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy.

5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

6. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.

7. Zakończenie.                                                                                    

                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

               /-/ Eugeniusz Żuk