O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, iż w dniu 29.03.2017 r.(środa) w sali obrad Urzędu Gminy Rokitno odbędzie się XXI sesja Rady Gminy. Początek godz. 10 00.

 

Proponowany porządek sesji :

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad i stwierdzenie kworum

b)  wręczeni zaświadczenia o wyborze nowo wybranej radnej i złożenie przez nią ślubowania,

c) przyjęcie porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Wnioski i interpelacje radnych.

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Rokitno w 2016 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rokitno,

b) zmiany uchwały dot. składów komisji Rady Gminy,

c) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Rokitno,

d) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Rokitno,

e) dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

f) uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rokitno w 2017r.

g) udzielenia pomocy finansowej powiatowi bialskiemu,

h) zmian w budżecie gminy na 2017,

i) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy.

 

6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego.

8. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.

9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Eugeniusz Żuk