5 kwietnia w Dzienniku Ustaw opubli­kowane zostało rozporządzenie Mini­stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra­wie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej gry­py ptaków. Rozporządzenie to uchyla nakaz zamykania drobiu i innych pta­ków, ale hodowcy będą wciąż musieli przestrzegać określonych zasad bio- asekuracji.

Zgodnie z rozporządzeniem rolnicy mu­szą m.in.: utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi pta­kami; zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których jest utrzy­mywany drób lub inne ptaki; utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których do­stęp mają dzikie ptaki; przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpie­czający przed kontaktem z dzikimi pta­kami oraz ich odchodami; karmić i poić drób oraz ptaki utrzymywane w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami; wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymy­wany drób, w liczbie zapewniającej za­bezpieczenie wejść i wyjść z tych bu­dynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bez- wybiegowym; stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzie­ży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w sys­temie bezwybiegowym; stosowanie przez osoby wykonujące czynności zwią­zane z obsługą drobiu zasad higieny oso­bistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich oraz doko­nywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumen­tacji zawierającej w szczególności infor­macje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności. Według nowego prawa zakazane jest: pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywa­nych przez człowieka wodą ze zbiorni­ków, do których dostęp mają dzikie ptaki oraz wnoszenie i wwożenie na teren go­spodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz pta­ków łownych.