Pszczoły i inne owady zapylające są niezbędne w efektywnej produkcji wielu roślin uprawnych. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą mieć świadomość ryzyka wystąpienia zatrucia pszczół.

Aby uniknąć masowych zatruć pszczół środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

  1. W trakcie pszczół nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty lub w innych miejscach gdzie pszczoły mają pożytek.
  2. Przestrzegać informacji zawartych w etykiecie środka ochrony roślin,
  3. Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym
  4. Nie stosować środków ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek.
  5. Dobierać środki ochrony roślin aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na organizmy nie będące celem zabiegu w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Dodatkowo nawiązać współpracę z pszczelarzami polegającą na informowaniu ich o planowanych zabiegach środkami ochrony roślin.

Opryskanie pszczół cieczą roboczą powoduje zamoczenie skrzydeł, co utrudnia bądź uniemożliwia im dalszy lot i powrót do ula. Pszczoły giną poza ulem, w drodze do ula. w pasiece. Ponadto, w wyniku przejęcia obcego zapachu środka chemicznego, pszczoły powracające do ula są traktowane jako obce, nic zostają wpuszczone do gniazda lub giną zażądlone przez pszczoły strażniczki.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50 z późn. zm.). kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (...), podlega karze grzywny.