Drukuj
Aktualności
Odsłony: 7022

Uprzejmie informuję, iż w dniu 18.05.2017 r.(czwartek) w sali obrad Urzędu Gminy Rokitno odbędzie się XXII sesja Rady Gminy. Początek godz. 11 00.

 

Proponowany porządek sesji:

 

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Wnioski i interpelacje radnych.

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Rokitno,

b) określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Rokitno,

c) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022,

d) zmian w budżecie Gminy na 2017,

e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy.

5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

6. Sprawozdanie z pracy zespołu interdyscyplinarnego za 2016 rok.

7. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej w gminie za 2016 rok.

8. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.

9. Zakończenie.                                                                                    

                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

               /-/ Eugeniusz Żuk