OGŁOSZENIE

 Uprzejmie informuję, iż w dniu 29.12.2020 r. (wtorek) w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 12 00 .
Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: http://rokitno.pl/

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
  2. przyjęcie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy,
  2. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rokitno na rok 2021,
  3. uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rokitno”
  4. uchwalenia rocznego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Gminy Rokitno na 2021 rok,
  5. zmian w budżecie gminy na 2020 rok;
  6. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno na lata 2021-2024 (odczytanie opinii RIO w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno).
 6. Uchwalenie budżetu Gminy Rokitno na 2021 r.
  1. przedstawienie uchwały budżetowej,
  2. odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały oraz prognozie długu,
  3. przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy,
  4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  5. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 7. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników Urzędu Gminy Rokitno.
 8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 9. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.
 10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Eugeniusz Żuk