Zarządzenie Nr 5/2021

Wójta Gminy Rokitno

z dnia 14 stycznia 2021 r.

 

w sprawie określenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem  prowadzącym jest Gmina Rokitno.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 173) i art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie na rok szkolny 2021/2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
  2. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie na rok szkolny 2021/2022, zgodnie
    z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2

            Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II  w Rokitnie.

§ 3

            Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronach internetowych Gminy Rokitno i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Rokitnie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rokitno.

§ 4

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta - pełna treść w pliku PDF do pobrania

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie na rok szkolny 2021/2022

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta - pełna treść w pliku PDF do pobrania

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie na rok szkolny 2021/2022