Drukuj
Aktualności
Odsłony: 3878

O G Ł O S Z E N I E

         Uprzejmie informuję, iż w dniu 08.11.2017r. (środa) w sali obrad Urzędu Gminy Rokitno odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy. Początek godz. 12 00.

                   Proponowany porządek sesji:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Wnioski i interpelacje radnych.

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia rocznego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych Gminy Rokitno na 2018 rok,

b) zmiany Statutu Gminy Rokitno,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na obwody głosowania,

d) określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

e) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Rokitno na rok 2018,

d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rokitno na rok 2018,

e) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok,

f) ustalenia wysokości podatku leśnego na 2018 rok,

g) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2017-2023

5. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

a) informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy,

b) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

c) informacja o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

7. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.

8. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

               /-/ Eugeniusz Żuk