W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 19 lipca 2019 roku, ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego (art. 6r ust. 1ab cyt. ustawy), na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym od 2 grudnia 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:

36 8037 0008 0420 0156 2000 0500