Apelujemy o ostrożność i pomoc potrzebującym!!!

Zima jest szczególną porą roku, a zagrożenia z nią związane stanowią realne zagrożenie zwłaszcza dla osób starszych, niepełnosprawnych, samotnie mieszkających, chorych lub tych, którzy zasnęli na zewnątrz pod wpływem alkoholu oraz osób dotkniętych problemem bezdomności. Apelujemy by nie pozostawać obojętnym wobec nich. Szczególnie starsze osoby, poruszające się z widoczną trudnością, są narażone na upadek lub omdlenie na mrozie, co może doprowadzić do poważnych konsekwencji.

Nie bójmy się podejść do osoby śpiącej na przystanku, nawet jeżeli wygląda na osobę, będącą pod wpływem alkoholu. 

Reagujmy dzwoniąc na policję tel. 997 lub gdy osoba ta jest nieprzytomna - pod numer ratunkowy tel. 999. Ponadto wszelkie informacje o osobach potrzebujących wsparcia prosimy zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie tel. (83)345-35-64/66

Nasz telefon może uratować komuś życie. Apelujemy o rozwagę, ostrożność
i reagowanie na los tych, którzy potrzebują pomocy.

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Rokitnie

/-/ Katarzyna Pietraszkiewicz

Wójt Gminy Rokitno

/-/ Jacek Szewczuk

 

Zarządzenie Nr 5/2021

Wójta Gminy Rokitno

z dnia 14 stycznia 2021 r.

 

w sprawie określenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem  prowadzącym jest Gmina Rokitno.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 173) i art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie na rok szkolny 2021/2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
  2. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie na rok szkolny 2021/2022, zgodnie
    z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2

            Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II  w Rokitnie.

§ 3

            Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronach internetowych Gminy Rokitno i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Rokitnie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rokitno.

§ 4

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta - pełna treść w pliku PDF do pobrania

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie na rok szkolny 2021/2022

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta - pełna treść w pliku PDF do pobrania

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie na rok szkolny 2021/2022