Zapraszamy do badania ankietowego dotyczącego zdiagnozowania sytuacji Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze w obliczu obecnego kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, a także wyznaczenia nowych lub potwierdzenia kierunków rozwoju do roku 2030, które wskazane zostały w poprzedniej wersji badania. Istotnym celem ankiety jest przeanalizowanie trendów i zmian w podejściu do rozwoju całego obszaru. Wyniki ankiety będą uwzględnione w strategii rozwoju Aktywnego Pogranicza na lata 2020-2030.

Ankieta ma charakter anonimowy.

Poniżej link do ankiety, który będzie dostępna do 17 lipca br.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-OaFWkPzwNcajO0CoiUeJUpZr9d2cpT1gYPMeOgzpmXiauA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link

Proszę o zamieszczenie ankiety na stronach gmin z prośbą o wypełnienie przez mieszkańców.

W przypadku pytań do ankiety proszę o kontakt z Panią Anną Krzyżanowską-Orlik pod nr tel.  606 394 009.

W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 94 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący od dnia 10 lipca 2020 r. od godz. 00:01 do dnia 13 lipca 2020 r. do godz. 23:59   wprowadza się II stopnień alarmowy CRP  ( stopień BRAVO- CRP).

alarmWójt Gminy Rokitno wskutek wprowadzenia II stopnia alarmowego CRP ( stopień BRAVO-CRP ) nakazał kierownikom  służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, koordynatorom ds. wyborów, przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych         nr 1,2,3,4,5 :

  • monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;
  • sprawdzać dostępność usług elektronicznych;
  • dokonywać, w razie potrzeby, zmian w dostępie do systemów;
  • poinformować pracowników instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy, w szczególności dotyczy to pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów;
  • sprawdzić kanały łączności z innymi, właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP, podmiotami, które biorą udział w reagowaniu kryzysowym;
  • dokonać przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP;
  • sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa systemów i ocenić wpływ zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń;
  • informować na bieżąco o efektach przeprowadzanych działań zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwe dla rodzaju działania organizacji oraz współdziałające centra zarządzania kryzysowego, a także ministra właściwego do spraw informatyzacji;
  • zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów;
  • wprowadzić całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

W związku z możliwością wystąpienia szkód w uprawach rolnych na terenie Gminy Rokitno spowodowanych deszczem nawalnym. Wójt Gminy Rokitno informuje, że rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o oszacowanie strat.

Wnioski o oszacowanie strat należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2020 roku w Urzędzie Gminy Rokitno.

Zgodnie z wytycznymi działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. W związku z powyższym rolnicy, którzy zamierzają złożyć wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych, proszeni są o niepodejmowanie żadnych prac agrotechnicznych w uprawach, w których powstały straty.

Wszystkie dane we wniosku o oszacowanie strat, dotyczące upraw, powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do AR i MR, kopię którego należy dołączyć do składanego wniosku.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Luebelskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie_uprawy 2020 DOC  PDF
Zał. nr 1. Oświadczenie_zwierzęta 2020 DOC  PDF
Zał. nr 2. Oświadczenie_straty w plantacjach wieloletnich 2020 DOC  PDF
Zał. nr 3. Oświadczenie_budynki maszyny 2020-1 DOC  PDF
Zał. nr 4 Oświadczenie_susza 2020 DOC  PDF
Wzór upoważnienia do reprezentowania producenta rolnego DOC  PDF