loga ue cppc

„Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w Gminie Rokitno zakupiono 15 laptopów.

Gmina Rokitno uzyskała kolejne dofinansowanie w wysokości 54 990,00 zł na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Ze środków otrzymanego grantu na realizację projektu pn.  „Dostawa komputerów na rzecz Gminy Rokitno w ramach projektu Zdalna Szkoła +” zakupiono 15 laptopów.

Urządzenia zostały nieodpłatnie przekazane do Szkoły Podstawowej w Rokitnie. Laptopy umożliwią uczniom realizację podstawy programowej.

Zakup potrzebnego sprzętu jest w 100 % sfinansowany ze środków: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ROKITNO ZA 2019 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 15 z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)Wójt Gminy Rokitno przedstawia Radzie Gminy Rokitno Raport o stanie Gminy Rokitno za rok 2019 w terminie do dnia 30 lipca 2020 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w 2019 roku.

Raport jest umieszczony w BIP, w formie papierowej dostępny jest w Urzędzie Gminy w pok. Nr 17. Raport posiadają też Radni Rady Gminy Rokitno.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Rokitno za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Rokitno.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Rokitno odbędzie się 13 sierpnia 2020 r. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 5 sierpnia 2020 r. (poniedziałek), do godziny 15.00 w pok. 17 Urzędu Gminy w Rokitnie.

Przewodniczący
 Rady Gminy Rokitno
/-/ Eugeniusz Żuk

Treść raportu o Stanie Gminy Rokitno za 2019 rok do pobrania w formie pliku PDF

Rokitno, dnia 14 lipca 2020 r.

INFORMACJA

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z korona wirusem w powiecie bialskim, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców i Pracowników, informuję że,

od dnia 14 lipca (wtorek) 2020 r. do odwołania,

 

wprowadza się następujące ograniczenia:

  • Zawiesza się bezpośrednią obsługę Interesantów, z wyjątkiem Kasy,
  • Kasa pozostaje czynna w godz. od 800 do 1400 - przyjmowanie wpłat gotówkowych.
  • Przy wejściu do Urzędu Gminy został zainstalowany dzwonek, aparat telefoniczny oraz skrzynka podawcza.

Interesanci, którzy w wyjątkowych sytuacjach muszą być załatwieni bezpośrednio w Urzędzie Gminy, obowiązkowo muszą:

  • zdezynfekować ręce środkiem odkażającym znajdującym się przy wejściu do budynku,
  • zakrywać usta i nos przy pomocy maski, maseczki, bądź odzieży lub jej części,
  • zachować bezpieczny odstęp od innych w trakcie załatwienia sprawy.

 

Wójt Gminy Rokitno

/-/ Jacek Szewczuk