Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Rokitno - konsultacje (projekt)

Analiza potrzeb i możliwości rozwoju gminy Rokitno 05_04_18 - pobierz

Mapa nr 1 Uwarunkowania przyrodniczo-kulturowe - pobierz

Mapa nr 2 Układ komunikacyjny - pobierz

Mapa nr 3 Infrastruktura wodociągowo - kanalizacyjna - pobierz

Mapa nr 4 Infrastruktura energetyczna i telekomunikacyjna - pobierz

Zał. nr 1 TEKST SUiKZP gm.Rokitno - pobierz

Zał. nr 2 Uwarunkowania zag. przestrzennego - pobierz

Zał. nr 3_ Kierunki zag. przestrzennego - pobierz


Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń SUiKZP gm. Rokitno - konsultacje (projekt)

POŚ Studium gm. Rokitno_ TEKST - pobierz

POŚ Studium gm. Rokitno_ zał. graficzny - pobierz