Wójt Gminy Rokitno

  na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                      i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert Nr 1/2021

na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2021 r.

 1. Konkurs ofert dotyczy następującego zadania:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Rokitno w 2021 r.”

W ramach  zadania  realizacja następujących elementów:

 • organizacja i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych (piłka nożna),
 • reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą,
 • szkolenie kadr: juniorów starszych i seniorów.
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

          33.000,00 zł.  (słownie: trzydzieści trzy  tysięcy złotych 00/100).

     3. Zasady przyznawania dotacji:

        1) W trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ze zgłoszonych ofert na realizację powyższego zadania zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy.
        2) Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli zlecane zadanie mieści się w ich statutowych zadaniach.
        3) Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 1. Termin realizacji zadania: od  01 marca 2021 r.  do 30 listopada 2021 r.
 1. Warunki realizacji zadania:
 • realizacja zadania musi nastąpić w terminie określonym powyżej,
 • zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami umowy oraz z obowiązującymi standardami i przepisami,
 • zadanie należy realizować w taki sposób by jego działaniami objęta była jak największa liczba uczestników,
 • prowadzenie zajęć należy powierzyć osobie posiadającej wymagane uprawnienia,
 • w trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na:
  a) zgodne z zapisami oferty realizowanie zadań merytorycznych,
  b) zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie kwoty dotacji.
 1. Oferty należy składać osobiście w pokoju nr 17 Urzędu Gminy Rokitno, bądź listownie na adres Rokitno 39 A, 21-504 Rokitno, w terminie od 3.02.2021 r. do 24.02.2021 r. do godz. 1030, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na konkurs zadań pożytku publicznego”.
 1. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:
 • możliwość zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,
 • kalkulacja kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, przedstawiona w ofercie,
 • proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
 • przy wniosku o wsparcie zadania – planowany przez oferenta udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 • planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy
  i pracę społeczną członków,
 • sposób realizacji zadań przez podmiot składający ofertę w latach poprzednich,
  z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 • spełnienie merytorycznych warunków realizacji zadania, wynikających ze wzoru oferty i ogłoszenia o konkursie.

Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 24.02.2021 r., o godz. 1230 w siedzibie Urzędu Gminy Rokitno,
pok. Nr 12. Konkurs ma charakter jawny.

     8. W bieżącym roku Gmina Rokitno nie realizowała zadań tego typu. W poprzednim roku Gmina Rokitno zrealizowała niżej wymienione zadanie, tego samego rodzaju zadanie o nazwie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Rokitno w 2020 r.” opiewające na kwotę 40 361,25 zł, w tym kwota dotacji budżetowej 17 000,00 zł. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 83 345 35 50 lub osobiście w Urzędzie Gminy Rokitno, 21-504 Rokitno 39 A, pok. Nr 17.

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy Rokitno, 21-504 Rokitno 39 A.

 

Wójt Gminy Rokitno            
/-/ Jacek Szewczuk                

Rokitno, dnia 02.02.2021 r.

Załączniki:

1. Oferta realizacji zadania publicznego-wzór
2. Sprawozdanie z wykonania zadania- wzór
3. Umowa o realizację zadania publicznego- wzór

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE: NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021.