Gmina Rokitno

 herb

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu 22.09.2020 r. (wtorek) w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 10 30 . Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: http://rokitno.pl/

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
 2. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
 3. przyjęcie porządku obrad,
 4. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Wnioski i interpelacje Radnych.
 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych;
 9. uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rokitno;
 10. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rokitno na rok 2021;
 11. zmian w budżecie gminy na 2020 rok;
 12. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Odpowiedzi na wnioski i  interpelacje Radnych.
 14. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.
 15. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Eugeniusz Żuk