OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokitnie informuje, że w okresie od
01 września 2020 r. r. do 20 września 2020 r. będą kwalifikowane osoby do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2020 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ 2014-2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.056,00 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 1.402,00zł.

Rodziny i osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej winne zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie w celu wypełnienia skierowania
i oświadczenia o dochodach za m-c sierpień 2020 roku.

                                                                                                          Kierownik GOPS

                                                                                                  /-/ Katarzyna Pietraszkiewicz 

Państwowa Szkoła Wyższaim. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej informuje o możliwości studiowania na kierunku rolnictwo. Szczeguły na załączonym plakacie.