OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż w dniu 13.08.2020 r. (czwartek) w sali obrad Urzędu Gminy w Rokitnie odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1000 . Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: http://rokitno.pl/

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
  2. przyjęcie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 4. Raport o stanie Gminy Rokitno za 2019 rok- debata.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rokitno wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
  1. wystąpienie Wójta Gminy,
  2. przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia,
  3. przedstawienie opinii komisji rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  4. dyskusja nad sprawozdaniami,
  5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rokitno z wykonania budżetu za 2019 r.
 7. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy:
  1. złożenie przez komisję rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
  2. przedstawienie opinii RIO o wniosku komisji rewizyjnej,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa sołectwa Michałki,
  2. zniesienia pomnika przyrody,
  3. ustanowienia pomników przyrody,
  4. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rokitno w roku szkolnym 2020/2021,
  5. udzielenia dotacji dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitnie,
  6. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach
   z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rokitno,
  7. uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rokitno,
  8. zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
  9. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Odpowiedzi na wnioski i  interpelacje Radnych.
 10. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.
 11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Eugeniusz  Żuk