O G Ł O S Z E N I E

 

          Uprzejmie informuję, iż w dniu 23.06.2020 r. (wtorek) w sali obrad Urzędu Gminy w Rokitnie odbędzie się XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 900 . Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: http://rokitno.pl/.

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
 2. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
 3. przyjęcie porządku obrad
 4. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
 5. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1. rozpatrzenia petycji.
 6. Zakończenie.

                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                /-/ Eugeniusz  Żuk

O G Ł O S Z E N I E

           Uprzejmie informuję, iż w dniu 22.06.2020 r. (poniedziałek) w sali obrad Urzędu Gminy w Rokitnie odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1100 . Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: http://rokitno.pl/.

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
 2. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
 3. przyjęcie porządku obrad,
 4. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Wnioski i interpelacje Radnych.
 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 8. rozpatrzenia petycji,
 9. zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
 10. zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie za 2019 r.
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wykonanie budżetu za 2019 rok.
 13. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 14. Odpowiedzi na wnioski i  interpelacje Radnych.
 15. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.
 16. Zakończenie.

                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                /-/ Eugeniusz  Żuk

I N F O R M A C J A

Informuję, że od dnia 12 czerwca 2020 r. zostaje otwarte boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie.

Z boisk można korzystać przy zachowaniu wszelkich zasad określonych w przepisach o ustanowieniu ograniczeń, zakazów, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Wójt Gminy

/-/ Jacek Szewczuk

Wójt Gminy Rokitno - Gminny Komisarz Spisowy - ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na terenowych rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Szczegółowe informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku znajdują się na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych poniżej w załączeniu

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Katarzyna Tur, pok. nr 17 Urzędu Gminy lub pod numerem tel. 83 345 35 50.

Informacja - DOC, PDF

Załącznik nr 1 - DOC, PDF

Załącznik nr 2 - DOC, PDF

Załącznik nr 3 - DOC, PDF

Informujemy, że z dniem 10 czerwca 2020 r. kończy się 5-letni okres gwarancji dla instalacji solarnych wykonanych w 2014 i 2015 roku w ramach projektu

„Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego w gminach nadbużańskich: Janów Podlaski, Konstantynów, Rokitno poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych".

Awarie zgłoszone do Urzędu do 10.06.2020 r. będą w najbliższych dniach usunięte w ramach gwarancji (nieodpłatnie).

Wszystkie awarie zgłoszone po tej dacie nie będą już obsługiwane przez gminę a użytkownik jest zobowiązany do usunięcia awarii na własny koszt.

Użytkownik instalacji solanej ma swobodę wyboru serwisu, który dokona naprawy.

Gmina informuje, że na jej rzecz usługi serwisowe świadczył Pan Marcin Semeryło, z którym nadal można się kontaktować pod numerem telefonu: 515 334 806.

Informacje do kontaktu udostępniamy za jego zgodą.

I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Rokitno

 z dnia 15 czerwca 2020 r.

 

Informuję wyborców, że spis osób uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. udostępniony będzie do wglądu w Urzędzie Gminy Rokitno w dniach 15.06.2020 r.- 26.06.2020 r. w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Rokitno

/-/ mgr Jacek Szewczuk

dni pola plakat

Urząd Gminy Rokitno Informuje,

o wznowieniu dyżurów z dniem 8 czerwca 2020 roku:

- Pani Marzeny Plażuk, ws. Lasów Niepaństwowych

/każdy czwartek miesiąca w godz. 900 - 1100/

- Pana Andrzeja Matuszewskiego, Doradcy Powiatowego Zespołu

  Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z/s w Grabanowie

/każdy poniedziałek miesiąca w godz. 900 – 1500/

- Pana Wiesława Jawtoszuka, Agenta Ubezpieczeniowego PZU

/każdy poniedziałek miesiąca w godz. 800 - 1100/

- Pana Roberta Leśniaka, Instruktora Uzależnień

/2 i 4 środa każdego miesiąca w godz. 800 - 1000/

Ze względu na bezpieczeństwo, wszystkie osoby korzystające powinny, do czasu obowiązywania wytycznych rządowych w tym zakresie:

 • zakrywać usta i nos przy pomocy maski, maseczki, bądź odzieży lub jej części,
 • zachować odstęp w trakcie oczekiwania na załatwienie sprawy,
 • zdezynfekować ręce środkiem odkażającym znajdującym się przy wejściu do budynku.