Od pierwszego czerwca 2020 Urząd Gminy Rokitno częściowo znosi ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą interesantów.

Pełna treść informacji dostępna w załączeniu.

Dyżur Leśniczej w Urzędzie Gminy Rokitno

Dyżur Pani Podinspektor Marzeny Plażuk ws. Lasów Niepaństwowych,

zostaje wznowiony od dnia 28 maja 2020 roku.

Każdy czwartek miesiąca w godz. 900 - 1100

/Sala Obrad Urzędu Gminy Rokitno/

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

Pliki do pobrania:

1. Zgłoszenie lokalizacji

2. Oświadczenie wnioskodawcy o braku sprzeciwu

3. Oświadczenie o demontażu zgodnie z przepisami

4. Oświadczenie o przekwalifikowaniu demontażu na odbiór z ziemi

Regulamin uczestnictwa

BANER 600x400 4 nabór

Szanowni Państwo,


W Województwie Lubelskim wkrótce rusza nowy - IV nabór wniosków na zadanie związane z utylizacją azbestu w ramach projektu:

System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego.

 

Ci z Państwa, którzy chcą, by ekipy zdemontowały eternit z dachu, już dzisiaj powinni pomyśleć o jak najszybszym wystąpieniu do odpowiedniego Wydziału Architektoniczno – Budowlanego Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej z odpowiednim wnioskiem. Zgoda organu będzie niezbędna, aby można było zdemontować eternit z dachu. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju uzyskanie takiej zgody może się czasami wydłużyć, dlatego zachęcamy, by te formalności załatwić wcześniej.

Są też ułatwienia dla osób, które złożyły wniosek o demontaż eternitu z dachu, ale demontażu dokonały we własnym zakresie. Osoby te nie będą musiały składać nowego wniosku, wystarczy jedynie, że podpiszą stosownie oświadczenie.


Szczegółowe informacje zostały udostępnione na stronie:  http://www.azbest.lubelskie.pl w zakładce aktualności.

Bezpośredni link:  http://www.azbest.lubelskie.pl/aktualnosci/nowy-regulamin-uczestnictwa-wkrotce-nowy-nabor#

Komplet dokumentów należy złożyć w Urzędzie Gminy Rokitno.

bez azbestu

O G Ł O S Z E N I E

          Uprzejmie informuję, iż w dniu 07.05.2020 r. (czwartek) w sali obrad Urzędu Gminy w Rokitnie odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1300 . Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: http://rokitno.pl/.

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
 2. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
 3. przyjęcie porządku obrad,
 4. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Wnioski i interpelacje Radnych.
 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 8. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rokitno w 2020 roku,
 9. przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Rokitno na lata 2020 -2023,
 10. zniesienia pomnika przyrody,
 11. zwolnienia od podatku od nieruchomości,
 12. zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
 13. zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno.
 14. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.
 15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za rok 2019.
 16. Odpowiedzi na wnioski i  interpelacje Radnych.
 17. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.
 18. Zakończenie.

                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                /-/ Eugeniusz  Żuk

herb                                         osp 

4 maja - Międzynarodowy Dzień Strażaka (IFFD).

W Polsce od 2003 roku, Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

W Kościele katolickim wspomnienie Świętego Floriana, patrona Strażaków.

Drogie Druhny, Drodzy Druhowie Strażacy,

z okazji Dnia Strażaka, życzę Wam dużo zdrowia i wytrwałości
w tej szlachetnej służbie niesienia pomocy innym.
Gratuluję Wam odwagi, męstwa i siły.
Wasza misja, jest naznaczona hasłem:
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek …”.
Niech Święty Florian, otacza Was opieką i Wasze Rodziny.

 kwiat pl

Pozdrawiam

Wójt Gminy Rokitno

/-/ Jacek Szewczuk

 

sw florian
Modlitwa do Św. Floriana

Święty Florianie – módl się za nami.
Nieustraszony męczenniku Chrystusowy,
Niezwyciężony obrońco wiary świętej,
Mężny rycerzu Chrystusowy,
Setniku umiłowany przez swych żołnierzy,
Wraz z żołnierzami umęczony za wiarę,
Pelikanie krwią męczeńską płynący,
Przemożny orędowniku u Boga w czasie klęsk żywiołowych,
Obrońco nasz przed klęską ognia,
Patronie walczących z klęską pożarów,
Przykładzie stanu rycerskiego,
Opiekunie polskiego narodu,
Wielokrotny obrońco naszego miasta,
Od wieków czczony na Kleparzu,
Orędowniku we wszystkich naszych potrzebach.

  Budowa drogi gminnej nr 100242L od km 0+500 do km 0+884,6 i nr 100271L od km 0+000.0 do km 0+318,15 w miejscowości Olszyn- Transmisja z otwarcia ofert .
 

LINK BĘDZIE AKTYWNY TYLKO W CZASIE OTWARCIA OFERT!

Przepraszamy z przyczyn technicznych otwarcie przetargu zostało opóźnione. Poniżej nowy link z transmisji otwarcia ofert.

Link do transmisji: https://obradyonline.pl/widget/80/live/GdMv8g8mOq/klient/80

flaga pl

Szanowni Państwo,

 • 2 maja - święto państwowe - "Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej”. To dzień pamięci i szacunku wobec polskich barw narodowych. Flaga biało-czerwona to symbol każdej Polki i każdego Polaka. To duma każdego Mieszkańca naszego kraju.
 • 3 maja – w tym roku, to 229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Data historyczna dla naszego Narodu.

Te dwa majowe dni dla każdego Polaka, w tak trudnym okresie epidemii, mają szczególne znaczenie. Te dwa dni to dla każdego z nas czas na zadumę i spojrzenie w najbliższą przyszłość. Co nas czeka, jak powinniśmy postępować. Co możemy zrobić dobrego innym.

Wywieśmy biało – czerwone flagi przy naszych domach. Zachęcajmy też swoich bliskich i sąsiadów do tego,  aby biało – czerwona w tych dniach, była nie tylko ozdobą ale też symbolem i dumą każdego z nas.

Zdrowia, Spokoju i Pomyślności

 Wójt Gminy Rokitno

Jacek Szewczuk

kwiat plkwiat plkwiat plkwiat pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Rokitnie, wznawia działalnośćod dnia 11 maja 2020 roku.

Zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 roku, oraz Komunikatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wprowadza się kilka zmian obowiązujących w bibliotece w czasie epidemii COVID-19 w Polsce.

Do odwołania, wprowadza się następujące zasady bezpieczeństwa:

 • zmianie ulegają godziny otwarcia dla czytelników
  od poniedziałku do piątku od godz. 900 do 1600,
 • czytelnia i stanowiska komputerowe pozostają nieczynne,
 • w bibliotece jednorazowo będą mogły przebywać 4 osoby,
 • przed wejściem (w wyznaczonym miejscu) należy dokonać dezynfekcji rąk, (dostępne będą rękawice jednorazowe i płyn dezynfekujący),
 • wypożyczenia będą odbywały się przy zachowaniu ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa,
 • każda oddana książka obowiązkowo będzie przechodziła 5 - dniową kwarantannę (zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami Biblioteki Narodowej),
 • nie należy dezynfekować książek we własnym zakresie,
 • do odwołania nie będą odbywały się spotkania, zajęcia i inne wydarzenia w bibliotece.

Jacek Szewczuk.

Podatki i opłaty lokalne.

W związku z obowiązującym stanem epidemii na terenie kraju oraz wprowadzonymi  ograniczeniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się COVID–19, w trosce o  Państwa bezpieczeństwo,  zachęcamy do korzystania z bankowości elektronicznej i regulowania należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat za odpady komunalne na rachunki bankowe Urzędu Gminy Rokitno:

 • podatki i opłaty lokalne – Nr rachunku: 27 8037 0008 0420 0156 2000 0080 Bank Spółdzielczy Łomazy,
 • odpady komunalne – Nr rachunku: 36 8037 0008 0420 0156 2000 0500 Bank Spółdzielczy Łomazy.

Osoby, które nie mają możliwości do regulowania zobowiązań przelewem bankowym, mogą dokonać wpłaty za pośrednictwem inkasenta (Sołtysa).

Prosimy, o wcześniejsze uzgadnianie telefoniczne z Sołtysem swojej miejscowości takiej formy wpłaty.

Jednocześnie informuję, iż organ podatkowy nie ma upoważnienia ustawowego do zaniechania poboru podatku.

                                                                                                                Wójt Gminy Rokitno

                                                                                                                /-/ Jacek Szewczuk