O G Ł O S Z E N I E

          Uprzejmie informuję, iż w dniu 07.05.2020 r. (czwartek) w sali obrad Urzędu Gminy w Rokitnie odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1300 . Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: http://rokitno.pl/.

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
 2. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
 3. przyjęcie porządku obrad,
 4. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Wnioski i interpelacje Radnych.
 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 8. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rokitno w 2020 roku,
 9. przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Rokitno na lata 2020 -2023,
 10. zniesienia pomnika przyrody,
 11. zwolnienia od podatku od nieruchomości,
 12. zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
 13. zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno.
 14. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.
 15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za rok 2019.
 16. Odpowiedzi na wnioski i  interpelacje Radnych.
 17. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.
 18. Zakończenie.

                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                /-/ Eugeniusz  Żuk

herb                                         osp 

4 maja - Międzynarodowy Dzień Strażaka (IFFD).

W Polsce od 2003 roku, Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

W Kościele katolickim wspomnienie Świętego Floriana, patrona Strażaków.

Drogie Druhny, Drodzy Druhowie Strażacy,

z okazji Dnia Strażaka, życzę Wam dużo zdrowia i wytrwałości
w tej szlachetnej służbie niesienia pomocy innym.
Gratuluję Wam odwagi, męstwa i siły.
Wasza misja, jest naznaczona hasłem:
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek …”.
Niech Święty Florian, otacza Was opieką i Wasze Rodziny.

 kwiat pl

Pozdrawiam

Wójt Gminy Rokitno

/-/ Jacek Szewczuk

 

sw florian
Modlitwa do Św. Floriana

Święty Florianie – módl się za nami.
Nieustraszony męczenniku Chrystusowy,
Niezwyciężony obrońco wiary świętej,
Mężny rycerzu Chrystusowy,
Setniku umiłowany przez swych żołnierzy,
Wraz z żołnierzami umęczony za wiarę,
Pelikanie krwią męczeńską płynący,
Przemożny orędowniku u Boga w czasie klęsk żywiołowych,
Obrońco nasz przed klęską ognia,
Patronie walczących z klęską pożarów,
Przykładzie stanu rycerskiego,
Opiekunie polskiego narodu,
Wielokrotny obrońco naszego miasta,
Od wieków czczony na Kleparzu,
Orędowniku we wszystkich naszych potrzebach.

flaga pl

Szanowni Państwo,

 • 2 maja - święto państwowe - "Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej”. To dzień pamięci i szacunku wobec polskich barw narodowych. Flaga biało-czerwona to symbol każdej Polki i każdego Polaka. To duma każdego Mieszkańca naszego kraju.
 • 3 maja – w tym roku, to 229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Data historyczna dla naszego Narodu.

Te dwa majowe dni dla każdego Polaka, w tak trudnym okresie epidemii, mają szczególne znaczenie. Te dwa dni to dla każdego z nas czas na zadumę i spojrzenie w najbliższą przyszłość. Co nas czeka, jak powinniśmy postępować. Co możemy zrobić dobrego innym.

Wywieśmy biało – czerwone flagi przy naszych domach. Zachęcajmy też swoich bliskich i sąsiadów do tego,  aby biało – czerwona w tych dniach, była nie tylko ozdobą ale też symbolem i dumą każdego z nas.

Zdrowia, Spokoju i Pomyślności

 Wójt Gminy Rokitno

Jacek Szewczuk

kwiat plkwiat plkwiat plkwiat pl

Drodzy Mieszkańcy Gminy Rokitno,

 

Przekazujemy Państwu maseczki ochronne na twarz. Są to maseczki wielokrotnego użytku i nie są wyrobem medycznym. Ograniczają niebezpieczeństwo zarażenia, nie zapewniają jednak pełnej ochrony przed drobnoustrojami i wirusami.

Maseczka może być używana tylko przez jedną osobę. Ważna jest regularna dezynfekcja. Zaleca się prać ją po każdym użyciu i wyprasować w wysokiej temperaturze.

Maseczki ochronne otrzymują nieodpłatnie wszyscy Mieszkańcy Gminy Rokitno, zgodnie ze zgłoszeniem w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Maseczki zostały uszyte społecznie, przez Panie z terenu Gminy Rokitno, za co Im bardzo serdecznie Dziękuję.

Maseczki dostarczone zostaną do każdego domu do dnia 20 kwietnia 2020 roku, przez Strażaków z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Rokitno.

                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                   Wójt Gminy Rokitno

Podatki i opłaty lokalne.

W związku z obowiązującym stanem epidemii na terenie kraju oraz wprowadzonymi  ograniczeniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się COVID–19, w trosce o  Państwa bezpieczeństwo,  zachęcamy do korzystania z bankowości elektronicznej i regulowania należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat za odpady komunalne na rachunki bankowe Urzędu Gminy Rokitno:

 • podatki i opłaty lokalne – Nr rachunku: 27 8037 0008 0420 0156 2000 0080 Bank Spółdzielczy Łomazy,
 • odpady komunalne – Nr rachunku: 36 8037 0008 0420 0156 2000 0500 Bank Spółdzielczy Łomazy.

Osoby, które nie mają możliwości do regulowania zobowiązań przelewem bankowym, mogą dokonać wpłaty za pośrednictwem inkasenta (Sołtysa).

Prosimy, o wcześniejsze uzgadnianie telefoniczne z Sołtysem swojej miejscowości takiej formy wpłaty.

Jednocześnie informuję, iż organ podatkowy nie ma upoważnienia ustawowego do zaniechania poboru podatku.

                                                                                                                Wójt Gminy Rokitno

                                                                                                                /-/ Jacek Szewczuk

Wsparcie dla osób doznających przemocy w rodzinie

#stopprzemocy

Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Informujemy o bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/). Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Ponadto osoby doświadczające przemocy w rodzinie w celu uzyskania wsparcia mogą kontaktować się telefonicznie z pracownikami socjalnymi GOPS w Rokitnie, Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, pod nr tel.: (83) 324 35 65, Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nr tel. (83) 345 35 64.

Kontakt z instruktorem uzależnień Panem Robertem Leśniakiem tel. 530 457 657
w drugą i w czwartą środę miesiąca w godz. 8.00-10.00 (osoby z problemem alkoholowym oraz członkowie ich rodzin w zakresie udzielania porad, konsultacji i motywowania do podjęcia leczenia odwykowego).

Pomoc psychologiczna dla osób dotkniętych przemocą można uzyskać w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska tel. 885 153 253.

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z RÓŻNYCH FORM WSPARCIA

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” TEL. 800 12 00 02

Szanowni Państwo,

Biuro Programu „Niepodległa" zaprasza m.in. jednostki samorządu terytorialnego, urzędy administracji rządowej, instytucje kultury, szkoły, organizacje pozarządowe, a przede wszystkim mieszkańców polskich miast i gmin do akcji #mojaflaga, czyli wywieszenia Biało-Czerwonej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wystarczy wywiesić flagę przed domem, na balkonie czy w miejscu pracy, a zdjęcie z flagą udostępnić w mediach społecznościowych z opisem #mojaflaga.

Zapraszamy również do udostępniania na Państwa stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych okolicznościowego spotu zachęcającego do wywieszenia flagi. Spot można udostępnić na:

Więcej informacji na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/niepodlegla-mojaflaga-wywies-flage/.

Biuro Programu „Niepodległa"

I n f o r m a c j a

Informuję, że w dniu 11 kwietnia b.r. (Wielka Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Rokitnie będzie nieczynny.

Wójt Gminy

/-/ Jacek Szewczuk