O G Ł O S Z E N I E

        Uprzejmie informuję, iż w dniu 28.12.2018 r. (piątek) w sali obrad Urzędu Gminy w Rokitnie odbędzie się III sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 10 00 .

Proponowany porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Wnioski i interpelacje Radnych.

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rokitno na 2019 rok,

b) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego,

c) zmian w budżecie Gminy na 2018,

d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno na lata 2019-2022 (odczytanie opinii RIO w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno).

6. Uchwalenie budżetu Gminy Rokitno na 2019 r.

a) przedstawienie uchwały budżetowej,

b) odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały oraz prognozie długu,

c) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy,

d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

8. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.

9. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Eugeniusz Żuk

O G Ł O S Z E N I E

        Uprzejmie informuję, iż w dniu 23.11.2018 r. (piątek) w sali obrad Urzędu Gminy w Rokitnie odbędzie się I sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 10 00 .

boze narodzenie2018

Rak Szyjki plakat20A3 1

O G Ł O S Z E N I E

        Uprzejmie informuję, iż w dniu 29.11.2018 r. (czwartek) w sali obrad Urzędu Gminy w Rokitnie odbędzie się II sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 11 00 .

mobilne 

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.

Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

W dniu 14.11.2018 r., konsultant będzie do dyspozycji mieszkańców

gminy Rokitno

od godziny 12.00 - 14.30, w siedzibie Urzędu Gminy w Rokitnie

Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać z ich wiedzy.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

powiat zaproszenie

 

Starosta Bialski Mariusz Filipiuk, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Wójt Gminy Tuczna zapraszają na Konferencje rolniczą „Innowacje w chowie i hodowli bydła mięsnego” – nowe rozwiązania w produkcji zwierzęcej, która odbędzie się 28.11.2018 (środa) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej przy ul. Brzeskiej 41 (sala w budynku Starostwa Powiatowego) w Białej Podlaskiej.

szkolenia

BANER 600x400 2 nabór

 

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.