Lubelska Fundacja Rozwoju rozpoczęła realizację Programu, w ramach którego udzielane są preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Z pożyczek skorzystać mogą:

 • studenci ostatniego roku studiów wyższych,
 • poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • zarejestrowani bezrobotni lub
 • poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej.

Aktualna maksymalna wartość pożyczki to 96 784,80 zł  (do 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia)

Oprocentowanie:

 • 0,18% w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.
 • 0,44%w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów.

Okres spłaty: do 7 lat. Karencja – 12 miesięcy. Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenie osób fizycznych.

W ramach Programu dostępne są również pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.  Aktualna maksymalna wartość pożyczki na utworzenie miejsca pracy: 29 035,44 zł (do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia).

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” to:

 • Możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa - pożyczkobiorcy w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy mogą korzystać ze wsparcia realizowanego przez Pośrednika finansowego!
 • Szybkie decyzje o przyznaniu środków finansowych - 14 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku!
 • Pożyczkobiorcom, którzy rozwiną swoją firmę i skorzystają z pożyczki na utworzenie miejsca pracy część pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej może zostać umorzona!

Informacje o programie: http://wsparciewstarcie.bgk.pl

Wzory dokumentów dostępne na stronie:

http://www.lfr.lublin.pl/projekty/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii/

Kontakt:

Lubelska Fundacja Rozwoju

Rynek 7, 20  - 111 Lublin

tel. 81 528 53 33, 81 528 53 34

Załączniki:

1. „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II"

2. Ulotka informacyjna

3. Plakat informacyjny

INFORMACJA W SPRAWIE MODERNIZACJI GRUNTÓW
I BUDYNKÓW
PRZEPROWADZONEJ NA TERENIE
GMINY ROKITNO

W związku z przeprowadzeniem przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości, modernizacji ewidencji gruntów i budynków informujemy, że wprowadzone z dniem 7 września 2019 r. zmiany powodują obowiązek dla podatników podatku:

 • rolnego,
 • leśnego,
 • od nieruchomości,

posiadających grunty na terenie gminy Rokitno, złożenia druków informacji podatkowych – bez wezwania organu podatkowego. 

Druki informacji można pobrać ze strony internetowej gminy i skorzystać
z pomocy przy wypełnieniu w Urzędzie Gminy- pok. nr 9.

Informacje należy składać w Urzędzie Gminy Rokitno godz. od 8.00 do 13.30
w pok. nr 9. Więcej informacji pod nr telefonu 83 345 35 60.

Niedopełnienie tego obowiązku, najpóźniej do 31-12-2019 r., może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 54 Kodeksu karnego skarbowego).

W celu sprawnego uzupełnienia informacji, podatnicy powinni pomierzyć istniejące na nieruchomości budynki, w celu określenia ich powierzchni użytkowej, która zostanie zweryfikowana z danymi z ewidencji budynków Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

Za powierzchnię użytkową wg art. 1a ust. 2a pkt. 5 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Ponadto informujemy, iż przeprowadzając modernizację na podstawie art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2019 r., poz. 725 z późn. zm.), Starosta nie ma obowiązku powiadamiania o zmianach w ewidencji gruntów
i budynków każdego właściciela z osobna.

                                                                                                                                                              Wójt Gminy Rokitno

/-/ Jacek Szewczuk

 

Załączniki:

1. Informacja o gruntach od osób fizycznych: IR-1, ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3

2. Informacja o lasach od osób fizycznych: IL-1, ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3

3. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych od osób fizycznych: IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3

INFORMACJA

       Urząd Gminy Rokitno informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

       W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań i typu Big Bag.

       Gmina Rokitno wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, jednakże aby ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzanie inwentaryzacji.

       W związku z powyższym, prowadzący gospodarstwo rolne mieszkańcy, zainteresowani przedmiotowym tematem na terenie gminy Rokitno winni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów. Druk deklaracji znajduje się w załączeniu oraz u Sołtysów.

            Sposób składania informacji:

 • pocztą na adres: Urząd Gminy Rokitno, Rokitno 39A, 21-504 Rokitno
 • przekazanie deklaracji do Sołtysa
 • osobiście w Urzędzie Gminy, pok. nr 17 (Sekretariat), pok. nr 15 lub pok. nr 9

 

Termin składania informacji: do dnia 25.11.2019 r.

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku!!!

 

Załącznik: Deklaracja inwentaryzacji folii rolniczych oraz innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - Deklaracja

INFORMACJA

         Działając na podstawie Uchwały Nr XXXIX/208/10 Rady Gminy Rokitno z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

                            Wójt Gminy Rokitno ogłasza, co następuje:

Poddaje się pod konsultacje społeczne Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2020.

Projekt  Programu dostępny jest do wglądu w Urzędzie Gminy Rokitno, pok. nr 17, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500 oraz opublikowany zostanie na stronie internetowej    www.rokitno.pl  oraz www.ugrokitno.bip.lubelskie.pl.

Opinie w sprawie projektu    proszę przesyłać na załączonym formularzu, elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Rokitno, 21-504 Rokitno 39 A. lub dostarczać osobiście do Urzędu Gminy Rokitno pokój Nr. 17.

Termin trwania konsultacji: od dnia 05.11.2019  do dnia 19.11.2019r.

Wójt Gminy Rokitno

/-/ Jacek Szewczuk

Rokitno, dnia 05.11.2019 r.

Załączniki:

Zarządzenie Nr 78

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2020 rok.

Formularz konsultacji

PLAKAT KIERMASZ JESIENNY

Ankieta w sprawie  Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego.

Ankieta dostępna jest pod adresem:  http://www.strategia.lubelskie.pl/ankieta.html