logo

Informujemy, że Gmina Rokitno uzyskała dofinansowanie w wysokości 45 000,00 zł na zakup komputerów przenośnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Wsparciem w ramach grantu objęta została Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokitnie. W ramach projektu zakupiono 15 szt. laptopów z oprogramowaniem.

Zakup sprzętu został z całości sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

laptopy z projektu

Szanowni Państwo,


W Województwie Lubelskim wkrótce rusza nowy - IV nabór wniosków na zadanie związane z utylizacją azbestu w ramach projektu:

System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego.

 

Ci z Państwa, którzy chcą, by ekipy zdemontowały eternit z dachu, już dzisiaj powinni pomyśleć o jak najszybszym wystąpieniu do odpowiedniego Wydziału Architektoniczno – Budowlanego Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej z odpowiednim wnioskiem. Zgoda organu będzie niezbędna, aby można było zdemontować eternit z dachu. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju uzyskanie takiej zgody może się czasami wydłużyć, dlatego zachęcamy, by te formalności załatwić wcześniej.

Są też ułatwienia dla osób, które złożyły wniosek o demontaż eternitu z dachu, ale demontażu dokonały we własnym zakresie. Osoby te nie będą musiały składać nowego wniosku, wystarczy jedynie, że podpiszą stosownie oświadczenie.


Szczegółowe informacje zostały udostępnione na stronie:  http://www.azbest.lubelskie.pl w zakładce aktualności.

Bezpośredni link:  http://www.azbest.lubelskie.pl/aktualnosci/nowy-regulamin-uczestnictwa-wkrotce-nowy-nabor#

Komplet dokumentów należy złożyć w Urzędzie Gminy Rokitno.

bez azbestu

Od pierwszego czerwca 2020 Urząd Gminy Rokitno częściowo znosi ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą interesantów.

Pełna treść informacji dostępna w załączeniu.

  Budowa drogi gminnej nr 100242L od km 0+500 do km 0+884,6 i nr 100271L od km 0+000.0 do km 0+318,15 w miejscowości Olszyn- Transmisja z otwarcia ofert .
 

LINK BĘDZIE AKTYWNY TYLKO W CZASIE OTWARCIA OFERT!

Przepraszamy z przyczyn technicznych otwarcie przetargu zostało opóźnione. Poniżej nowy link z transmisji otwarcia ofert.

Link do transmisji: https://obradyonline.pl/widget/80/live/GdMv8g8mOq/klient/80

Dyżur Leśniczej w Urzędzie Gminy Rokitno

Dyżur Pani Podinspektor Marzeny Plażuk ws. Lasów Niepaństwowych,

zostaje wznowiony od dnia 28 maja 2020 roku.

Każdy czwartek miesiąca w godz. 900 - 1100

/Sala Obrad Urzędu Gminy Rokitno/

Gminna Biblioteka Publiczna w Rokitnie, wznawia działalnośćod dnia 11 maja 2020 roku.

Zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 roku, oraz Komunikatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wprowadza się kilka zmian obowiązujących w bibliotece w czasie epidemii COVID-19 w Polsce.

Do odwołania, wprowadza się następujące zasady bezpieczeństwa:

  • zmianie ulegają godziny otwarcia dla czytelników
    od poniedziałku do piątku od godz. 900 do 1600,
  • czytelnia i stanowiska komputerowe pozostają nieczynne,
  • w bibliotece jednorazowo będą mogły przebywać 4 osoby,
  • przed wejściem (w wyznaczonym miejscu) należy dokonać dezynfekcji rąk, (dostępne będą rękawice jednorazowe i płyn dezynfekujący),
  • wypożyczenia będą odbywały się przy zachowaniu ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa,
  • każda oddana książka obowiązkowo będzie przechodziła 5 - dniową kwarantannę (zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami Biblioteki Narodowej),
  • nie należy dezynfekować książek we własnym zakresie,
  • do odwołania nie będą odbywały się spotkania, zajęcia i inne wydarzenia w bibliotece.

Jacek Szewczuk.

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

Pliki do pobrania:

1. Zgłoszenie lokalizacji

2. Oświadczenie wnioskodawcy o braku sprzeciwu

3. Oświadczenie o demontażu zgodnie z przepisami

4. Oświadczenie o przekwalifikowaniu demontażu na odbiór z ziemi

Regulamin uczestnictwa

BANER 600x400 4 nabór