• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Klauzula Informacyjna Rodo

Klauzula Informacyjna Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy że:

Administratorem danych osobowych jest:
Wójt Gminy Rokitno z siedzibą w Urzędzie Gminy Rokitno, Rokitno 39A, 21-504 Rokitno.

Powołany został Inspektor Danych Osobowych: 
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Kontakt z inspektorem możliwy jest drogą elektroniczną  WYŚLIJ WIADOMOŚĆ lub listownie na adres Urząd Gminy Rokitno 39A 21-504 Rokitno.

Państwa dane przetwarzane będą w celu:
udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów związanych z ustawą o samorządzie gminnym z 8 marca 1990r.

Posiadają Państwo prawo 
dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym z wyjątkiem sytuacji gdy dane są niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlega Administrator danych), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa), oraz prawo do przenoszenia swoich danych.

Państwa dane nie są przetwarzane 
na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz Administrator danych nie stosuje profilowania Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być 
udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom przetwarzającym na podstawie stosownych umów dane osobowe, których Administratorem jest Wójt Gminy Rokitno.

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

do góry
Ostrzeżenie pogodowe - kliknij aby zapoznać się z komunikatem.