• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gmina Rokitno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gmina Rokitno .

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie promocyjnej urzędu informacje w postaci zdjęć lub załączników, nie są w całości dostępne cyfrowo.

Zamieszczone na stronie promocyjnej nieliczne informacje, w postaci załączników lub zdjęć są w formie skanów z uwagi na charakter zawartej informacji, krórą urząd jest zobowiązany publikować a nie otrzymał ich treści w formie cyfrowo dostępnej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Przejdź do panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Andrzej Mikołajuk, informatyk@rokitno.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 345 35 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Rokitnie, pełne dane adresowe

Urząd Gminy w Rokitnie, Rokitno 39A, 21-504 Rokitno, powiat bialski, województwo lubelskie

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 Główne wejście do budynku jest dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności dla osób niepełnosprawnych ruchowo, niewidomych i niedowidzących. Do budynku można wejść z wykorzystaniem schodów, gdzie poręcze są oznakowane w języku Braille'a.
Dodatkowo urząd jest wyposażony podjazd dla wózków inwalidzkich wraz z oznaczeniem poręczy w języku Braille'a.
Drugie wejście do urzędu jest również wyposażone podjazd dla wózków inwalidzkich.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 Urząd posiada możliwość z skorzystania z usługi tlumacza języka migowego tak na miejscu w urzędzie jak i na stronie w zakresie treści na niej publikowanych. Aby skorzystać z tłumacza języka migowego na stronie urzędu należy skorzystać z przekierowania do tłumacza języka migowego. W urzędzie w celu skorzystania z tłumacza języka migowego należy zgłosić się do sekretariatu urzędu lub Koordynatora dostępności.

do góry
Ostrzeżenie pogodowe - kliknij aby zapoznać się z komunikatem.