• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Aktualności/III Sesja Rady Gminy Rokitno - 25 czerwca 2024

III Sesja Rady Gminy Rokitno - 25 czerwca 2024

18 . 06 . 2024

O G Ł O S Z E N I E

          Uprzejmie informuję, iż w dniu 25 czerwca 2024 r. (wtorek) w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się III sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 11:00.

Proponowany porządek sesji Rady Gminy Rokitno:

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Wnioski i interpelacje radnych.
 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 4. Raport o stanie Gminy Rokitno za 2023 rok – debata.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rokitno wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok
  1. Wystąpienie Wójta Gminy,
  2. Przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia,
  3. Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym
   i sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rokitno z wykonania budżetu za 2023 rok.
 7. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
  1. Złożenie przez komisję rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
  2. Przedstawienie opinii RIO o wniosku komisji rewizyjnej,
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Ustalania zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Rokitno,
  2. Przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Rokitno,
 9. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 Gminy Rokitno za 2023 rok.
 10. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
 11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 12. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.
 13. Zakończenie.
do góry
Ostrzeżenie pogodowe - kliknij aby zapoznać się z komunikatem.