• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Aktualności/LIII Sesja Rady Gminy Rokitno w dniu 21 marca 2024 roku o (..)

LIII Sesja Rady Gminy Rokitno w dniu 21 marca 2024 roku o godzinie 12:00

19 . 03 . 2024

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż w dniu 21.03.2024 r. (czwartek) w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się LIII Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1200 . Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: http://rokitno.pl/

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
  2. przyjęcie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Rokitno prawa własności nieruchomości położonych w Gminie Rokitno i Terespol,
  2. ustalania zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rokitno,
  3. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rokitno,
  4. zmiany uchwały w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokitno,
  5. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
  6. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rokitno w 2024 roku
  7. przyjęcia przez Gminę Rokitno Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024
  8. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Trójcy Świętej w Rokitnie na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  9. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu na dofinansowanie przewozów na linii Pratulin- Błonie- Rokitno- Biała Podlaska,
  10. zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
  11. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  12. przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2023”.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin w Gminie Rokitno za 2023 
 6. Sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w Rodzinie za 2023 rok.
 7. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej w Gminie Rokitno za rok 2023.
 8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 9. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.
 10. Zakończenie.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Żuk

do góry
Ostrzeżenie pogodowe - kliknij aby zapoznać się z komunikatem.