• Tłumacz języka migowego
BIP

Opłaty za wodę

Odbiorca dokonuje zapłaty w terminie określonym na fakturze, który wynosi 14 dni.

Zapłaty można dokonać:

  • w Kasie Urzędu Gminy Rokitno
  • u inkasenta– Pana Mieczysława Jakubiuka (pracownika Urzędu Gminy Rokitno) podczas odczytów wodomierzy,
  • przelewem na rachunek wskazany na fakturze nr 21 8037 0008 0420 0156 2000 0770 tytułem wpłaty: Opłata za wodę, nr. faktury, imię i nazwisko odbiorcy, nr ewidencyjny.

Numer ewidencyjny znajduje się:

  • w przypadku faktur wystawianych w Urzędzie Gminy pod imieniem i nazwiskiem płatnika
  • w przypadku faktur wystawianych u inkasenta pod imieniem i nazwiskiem nazwany jako: NIP/kod: ...

 Faktury rozliczeniowe za wodę wystawiane są co trzy miesiące. Faktura dostarczana jest przez inkasenta, pocztą lub wysyłana mailowo, po uprzednim podaniu aktualnego stanu wodomierza.

Jako datę płatności przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Gminy. W przypadku wpłat za pośrednictwem banków lub placówek pocztowych należy uwzględnić czas trwania operacji.

Jeśli odbiorca nie otrzymał faktury za dany okres rozliczeniowy, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu do Urzędu Gminy Rokitno osobiście, drogą elektroniczną na adres mailowy WYŚLIJ WIADOMOŚĆ bądź telefonicznie pod numerem: 83 345 35 52, w celu dokonania odczytu i wystawieniu faktury.

Odbiorca zobowiązany jest do terminowej zapłaty za fakturę. W przypadku nieterminowych wpłat naliczane są odsetki.

do góry
Ostrzeżenie pogodowe - kliknij aby zapoznać się z komunikatem.