• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Nasza Gmina/Aktualności/Zaproszenie do składania ofert do zapytania ofertowego Nr (..)

Zaproszenie do składania ofert do zapytania ofertowego Nr Rpoz/1/2023 z dnia 31 października 2023 r. w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

31 . 10 . 2023

Loga: Polski Ład i Bank Gospodarstwa KrajowegoKlonownica Duża, dnia 31 października 2023 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPOZ/1/2023
z dnia 31 października 2023 r.
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

 1. TYTUŁ ZAMÓWIENIA

Wykonanie ROBÓT BUDOWLANYCH w ramach inwestycji pn. „Kompleksowy remont zabytkowego kościoła w Klonownicy Dużej”  dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR Edycja2RPZO/2023/2853/PolskiLad.

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Parafia Pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Klonownicy Dużej,
Klonownica Duża 81,
21-504 Rokitno

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Ks. Adam Zawistowski  – Proboszcz Parafii,
Tel. 605 360 425

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Postępowanie prowadzi się zachowaniem formy pisemnej.
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe albo alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
 4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Na czas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności.
 6. Całość wynagrodzenia Wykonawcy wypłacona zostanie w dwóch transzach: 2% wynagrodzenia w formie zaliczki, pozostała kwota wynagrodzenia po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy,  potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru końcowego, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu dotacji od Gminy Rokitno.
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont zabytkowego kościoła w Klonownicy Dużej na działce ewidencyjnej 226, obręb 0005 Klonownica Duża polegający na poniższych działaniach:

 1. Remont dachu wraz z wymiana pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych.
 2. Renowacja ościeżnic wymiana okien, odnowienie drzwi zewnętrznych.
 3. Założenie izolacji poziomej przeciwwilgociowej podłogi oraz izolacji fundamentów.
 4. Stabilizacja konstrukcyjna chodnika przy kościele.
 5. Odnowienie tynków na elewacji zewnętrznej kościoła.
 6. Odnowienie tynków wewnętrznych i malowanie wnętrza kościoła.
 7. Modernizacja instalacji elektrycznej.
 8. Renowacja konserwatorska malowidła na suficie.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:

 1. projekt zagospodarowania terenu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,
 2. przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji,
 3. wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji,
 4. projekt architektoniczno-budowlany załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w terminie 14 dni od podpisania Umowy.
 2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM

 1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił do kierowania robotami budowlanymi w ramach zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego, oraz która brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zgodnie z art.37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2022 poz.840).
 2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który złoży ofertę winien wykazać, że wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na przebudowie lub remoncie obiektu wpisanego do rejestru zabytków o wartości co najmniej 3.000.000,00 zł.
 3. Wykonawca dołączy do oferty wykaz robót budowlanych zgodny z załącznikiem nr 5.
 4. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania.
 1. WADIUM

 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł najpóźniej na 7 dni przed dniem złożenia oferty. Wadium należy wnieść w formie pieniądza na konto Zamawiającego 03 8037 0008 0420 2004 2000 0010. Wadium zostanie zwrócone wykonawcom w dniu podpisania Umowy. 

 1. SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA

 Upublicznienie zapytania ofertowego poprzez umieszczenie zapytania na stronie internetowej Wnioskodawcy: www.rokitno.pl

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
  1. formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji,
  2. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
  3. w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć skan oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie stosownego pełnomocnictwa,
  4. wykaz robót budowlanych (załącznik nr 5)
 2. Ofertę wraz z załącznikami należy założyć w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r. do godz. 11:00 na adres Zamawiającego: Klonownica Duża 81, 21-504 Rokitno.
 3. Oferta złożona po terminie bez względu na przyczynę, nie będzie rozpatrywana.
 4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.
 5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.  Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich  ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

 1. Cena oferty powinna być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
 3. Cenę oferty należy przedstawić na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę  przedmiot zamówienia w zakresie określonym w niniejszej specyfikacji.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.
 5. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej specyfikacji dokonywane będą w złotych polskich.
 1. KRYTERIA OCENY OFERT

 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta kompletna zawierająca najniższą cenę.

 1. DODATKOWE INFORMACJE

 1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia oferty bez podania przyczyny
 2. Wykonawcy uczestniczący w zapytaniu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
 1. ZAŁĄCZNIKI

Integralną cześć niniejszej specyfikacji stanowią:

Kategoria: Załączniki do zapytania ofertowego nr RPOZ/1/2023 [7]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Załącznik Nr 1 Projekt zagospodarowania działki.pdf
ilość pobrań: 92
Załącznik Nr 1 Projekt zagospodarowania działki.pdf 1.12MB zobacz
pdf Załącznik Nr 2 Przedmiar robót.pdf
ilość pobrań: 252
Załącznik Nr 2 Przedmiar robót.pdf 4.75MB zobacz
docx Załącznik Nr 3 Wzór umowy.docx
ilość pobrań: 504
Załącznik Nr 3 Wzór umowy.docx 77.49KB -
docx Załącznik Nr 4 Formularz ofertowy.docx
ilość pobrań: 209
Załącznik Nr 4 Formularz ofertowy.docx 31.87KB -
docx Załącznik Nr 5 Wykaz robót budowłanych.docx
ilość pobrań: 97
Załącznik Nr 5 Wykaz robót budowłanych.docx 17.12KB -
zip Załącznik Nr 6 - Projekt architektoniczno- budowlany.zip
ilość pobrań: 52
Załącznik Nr 6 - Projekt architektoniczno- budowlany.zip 5.99MB -
pdf Zaproszenie do składania ofert do zapytania ofertowego nr RPOZ/1/2023 - podpisany skan.pdf
ilość pobrań: 304
Zaproszenie do składania ofert do zapytania ofertowego nr RPOZ/1/2023 - podpisany skan.pdf 1.19MB zobacz
do góry
Ostrzeżenie pogodowe - kliknij aby zapoznać się z komunikatem.