• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Aktualności/XLIX Sesja Rady Gminy Rokitno w dniu 30 listopada 2023 roku (..)

XLIX Sesja Rady Gminy Rokitno w dniu 30 listopada 2023 roku o godzinie 11:00

30 . 11 . 2023

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż w dniu 30 listopada 2023 r. (czwartek) w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1100 . Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: http://rokitno.pl/

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
  2. przyjęcie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji,
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2024 rok,
  2. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok,
  3. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Rokitno na 2024 rok,
  4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rokitno na rok 2024,
  5. zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
  6. zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno.
  7. Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Rokitno „Posiłek dla dzieci i uczniów Gminy Rokitno” na lata 2024-2028,
  8. Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 5. Ustalenie stawki podatku leśnego na 2024 r.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 7. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.
 8. Zakończenie.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Żuk

do góry