• Tłumacz języka migowego
BIP

Opłaty za wywóz odpadów

Obowiązują kwartalne terminy uiszczania opłaty: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Opłatę można wnosić u właściwego sołtysa, w kasie Urzędu Gminy Rokitno lub przelewem na rachunek bankowy:
36 8037 0008 0420 0156 2000 0500.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić w formie nowej deklaracji każdą zmianę danych, stanowiącą podstawę ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (zgon, urodziny, wyprowadzka itp.).

do góry
Ostrzeżenie pogodowe - kliknij aby zapoznać się z komunikatem.